Politika privatnosti

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

1. DATUM IZDAVANJA OBAVEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

15. avgust 2019. godine.

2. SVRHA OBAVEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti korisnika (u daljem tekstu: Obaveštenje) informišu se korisnici servisa koji se nalazi na Internet adresi startuj.com (u daljem tekstu: Servis) o svim relevantnim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti korisnika. Imajući u vidu zakonsku regulativu iz oblasti privatnosti ličnih podataka fizičkih lica, prvenstveno novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL), veoma nam je bitno da pažljivo pročitate ovo Obaveštenje, kako biste bili upoznati sa vrstama podatka o ličnosti koje najčešće obrađujemo, u koje svrhe obrađujemo vaše lične podatke, ko ima pristup vašim podacima, a posebno kako biste bili upoznati sa vašim pravima u pogledu obrade ličnih podataka. Mi vodimo računa o zaštiti vaših ličnih podataka i u potpunosti podržavamo prava vas kao korisnika koja predviđa ZZPL. Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. Pitanja, pritužbe, zahteve i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti, zaštite podataka o ličnosti i ostvarivanja vaših prava možete ostvariti slanjem na sledeću e-mail adresu zzpl@infostud.com.

3. IZMENE I AMANDMANI

Ovo je poslednja verzija Obaveštenja (15. avgust 2019. godine). Ovo Obaveštenje je podložno promenama. Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje, unećemo datum poslednje verzije dokumenta. O svakoj promeni Obaveštenja ćemo vas blagovremeno obavestiti.

4. O NAMA

Servis predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža INFOSTUD 3 DOO SUBOTICA, Vladimira Nazora 7, 24000 Subotica, Republika Srbija, matični broj: 20175095, PIB: 104505119 (u daljem tekstu: Kompanija). Stoga u ovom Obaveštenju “mi” i “naši” upućuje na Kompaniju. Kao što je navedeno u Uslovima i pravima korišćenja Servisa, Korišćenjem usluga Servisa pružate nam informacije, od kojih su neke i vaši lični podaci. U zavisnosti od svrhe, vaše podatke možemo da obrađujemo u svojstvu rukovaoca ili u svojstvu obrađivača. Molimo vas da se pre upoznavanja sa sadržinom Obaveštenja, prethodno upoznate i sa sadržinom Uslova korišćenja

5. PRAVNI OSNOV, SVRHA OBRADE, PERIOD I PODACI KOJE OBRAĐUJEMO

Sve podatke koje tražimo od vas, prikupljamo za tačno određenu svrhu, o čemu ćete uvek biti jasno obavešteni.

Kako bi se oglasio na Servisu, korisnik prolazi kroz formular za naručivanje oglasa. U ovom procesu korisnik može da pruži Kompaniji određene lične podatke. Informacije za objavu oglasa koje se koriste ne moraju da budu uvek lični podatak, jer korisnik može da koristi email adresu koja ne sadrži ime zaposlenog (npr. office @ domen poslodavca.com) ili zvanični kontakt telefon kompanije ili ustanove.

U svrhu postavljanja oglasa koji se tiču studiranja, stipendija, studentskih praksi, studiranja u inostranstvu, raznih programa za studente, nagradnih konkursa za studente, prezentacije fakulteta i slično, lice koje popunjava formular za oglas može da ostavi neke od svojih ličnih podataka kao što su ime, prezime, email, broj telefona i slično.

Takođe, postoji mogućnost prijave na naš newsletter, u kom slučaju nam je potrebna vaša email adresa. Ako ste pristali da primate naš newsletter, koristimo vašu mail adresu za slanje informacija o vestima o studiranju, o praksama, konkursima i programima, kao i o studijama i stipendijama.

Vašu saglasnost za prijem newslettera možete da opozovete u svakom trenutku. Mogućnost odjave imate u svakom mailu koji primite, kao i podnošenjem zahteva za odjavu na mail adresu kontakt@startuj.com.

Takođe, imate mogućnost ostavljanja komentara u okviru rubrike knjiga gostiju, u kom slučaju nam možete ostaviti neke od ličnih podataka kao što su ime, broj telefona, email. U tom slučaju će ime i komentar biti vidljivi na sajtu.

Pravni osnov za obradu ličnih podataka može da bude ugovorni odnos, kao npr. kod obrade podataka lica koje ostavlja svoje lične podatke prilikom oglašavanja. Takođe, pravni osnov obrade u nekim situacijama može biti pristanak ili legitimni interes.

Možemo da obrađujemo vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva. Takođe, možemo da obrađujemo vaše lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite vaših životnih interesa. Ukoliko obrađujemo vaše lične podatke kada to od nas zahteva zakon ili u cilju zaštite vaših životnih interesa, obavestićemo vas o tome.

6. NAŠ LEGITIMNI INTERES

Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko vaš interes ili vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo:

dijagnostifikovali tehničke probleme sa Servisom;održavali vaš korisnički nalog, odgovorili na vaše zahteve i moguće pritužbe;bolje razumeli vas kao korisnike kroz vaše ponašanje, vaša interesovanja i vaše sklonosti; zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim korisnicima;testirali i razvijali nove proizvode i usluge i kako bismo poboljšali postojeće. Identifikovali i zaštitili korisnike Servisa i sam Servis od prevare ili nelegalnih aktivnosti

Upotrebom Servisa slažete se da određeni zaposleni u Servisu mogu da vas kontaktiraju na osnovu vaših kontakt podataka koje ste obezbedili kako bi vas upozorili na određene nepravilnosti sa prijavom ili oglasom zarad dijagnostikovanja tehničkih problema sa Servisom ili u slučaju da postoji sumnja da se određene prevarantske ili nelegalne aktivnosti (npr. hakerski napadi, preuzimanje naloga, slanje neprikladnih fajlova, spam i slično) pokušavaju nad nalogom korisnika da bi ga zaštitili od neželjenih posledica. Osnov obrade jeste naš legitimni interes kao vlasnika Servisa. U svrhu zaštite Servisa, obrađuju se podaci: ponašanje na sajtu (prethodne pretrage), IP adresa, informacija o pristupnom uređaju, browser-u i operativnom sistemu i slično.

U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu vaših ličnih podataka na sledeću e-mail adresu zzpl@infostud.com. Za više informacija o vašim pravima, upućujemo vas na sekciju Vaša prava u nastavku.

7. BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA

U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su pohranjeni vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.

8. PRENOS LIČNIH PODATAKA U DRUGE DRŽAVE

Pojedini obrađivači koji mogu da pristupe ličnim podacima, imaju sedište u stranim zemljama, i to pre svega u državama članicama EU odnosno u državama članicama Konvencije Saveta Evrope 108. Iznošenje podataka u ove države se vrši na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite ličnih podataka u tim zemljama, u skladu sa zakonom.

Ukoliko pojedini obrađivači imaju sedište izvan gore pomenute grupe zemalja, iznošenje podataka bi bilo moguće isključivo uz primenu odredbi člana 65. ZZPL kojim se reguliše prenos uz primenu odgovarajućih mera zaštite.

9. VAŠA PRAVA U VEZI SA LIČNIM PODACIMA KOJE OBRAĐUJEMO

TRANSPARENTNOST: Kada nam ostavljate lične podatke, transparentno ćemo vas obavestiti o svrsi za koji su nam određeni podaci potrebni, ko koristi ove podatke, te ćemo vam pružiti sve ostale informacije relevantne za obradu vaših podataka (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja).

PRAVO NA UVID: Imate pravo da budete obavešteni o tome da li obrađujemo vase podatke o ličnosti, te ukoliko ih obrađujemo, imate pravo po osnovu izvršenog uvida da zahtevate ispavku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade. 

PRAVO NA ISPRAVKU, DOPUNU I AŽURIRANJE: Podaci koji se obrađuju treba da budu tačni i potpuni.

Imate pravo da se vaši netačni lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno nepotpuni podaci dopune.

PRAVO NA BRISANJE: Imate pravo da vaši lični podaci budu obrisani u skladu sa ZZPL.

Ukoliko je neophodno da i dalje vršimo obradu kako bi izvršili svoje zakonske obaveze (npr. Zakon o računovodstvu i slično) ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, izbrisaćemo samo deo podataka koji nam više nisu neophodni.

PRAVO NA PRENOSIVOST: Ukoliko želite od nas (i) da dobijete u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku lične podatke koje ste nam dostavili prilikom registracije ili (ii) da prenesemo drugom rukovaocu lične podatke koje ste nam dostavili kao rukovaocu, imate pravo da to tražite od nas, pod uslovom da je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i da se obrada vrši automatizovanim putem.

PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE: Imate pravo da tražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka u određenim situacijama.

PRAVO NA PRIGOVOR: Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu  legitimnog interesa. Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu  legitimnog interesa. 

PRAVO NA OBRAĆANJE NADLEŽNOM ORGANU: Pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd,telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs.

SVA DRUGA PRAVA PREDVIĐENA ZAKONSKOM REGULATIVOM: Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti upućivanjem zahteva na mail adresu: zzpl @ infostud . com (uklonite razmake kada budete slali email).

Povodom ostvarivanja gore navedenih zahteva, Kompanija će vam pružiti sve neophodne dodatne informacije, kao i pomoć, u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

Vaša prava možete da ostvarite slanjem zahteva na sledeću e-mail adresu zzpl@infostud.com.

Na vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo vas posebno obavestiti.

Ukoliko je vaš zahtev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, možemo da ga odbijemo ili da naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje. Smatra se da je učestalo ponavljanje kada nam se obratite sa zahtevom za ostvarenje nekog od prava više od jednog puta u jednoj godini. Ukoliko nam se obratite dva ili više puta u toku jedne godine za isto pravo, odgovorićemo na vaš zahtev samo ukoliko imate opravdan razlog.

10. KO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA

U zavisnosti od konkretne svrhe, pristup pojedinim podacima o ličnosti korisnika mogu da imaju:

Zaposleni u Kompaniji, kao i honorarni i slični saradnici (koji se obavezuju na čuvanje poverljivosti podataka), samo u meri u kojoj je to neophodno za potrebe obrade.

Kompanija, kao deo grupacije privrednih društava, može prosleđivati podatke svojim povezanim licima, kada je to neophodno i uvek u okviru našeg legitimnog interesa i definisane svrhe.

Novoosnovani entiteti ili entitet sticaoca vlasništva nad Kompanijom, ukoliko je Kompanija uključena u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu.

Naši partneri, koji za Kompaniju vrše određene poslove obrade kao obrađivači, poput eksternih saradnika koji nam pružaju određene usluge, kao i softverskih kompanija koje izrađuju i održavaju softvere u kojima se pohranjuju podaci.

Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Rukovaoca, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.

Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život.

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili vaše lične podatke. U situacijama kada smo mi rukovaoci i obradu podataka po našem nalogu radi neko treće pravno lice kao obrađivač, ugovorom regulišemo odnose sa obrađivačima, kojima se regulišu svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite.

Više o obrađivačima možete pročitati na sledećem linku: Lista obrađivača za Startuj

11. PRISTANAK I OPOZIV PRISTANKA

Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom vaših ličnih podataka i brišemo te lične podatke u najdužem roku od 90 dana od dana kada ste poslali opoziv pristanka. Opoziv pristanka je besplatan i možete da ga prosledite na sledeću e-mail adresu zzpl@infostud.com.

POLISA VEB SAJTA

Koristimo različite tehnologije na našem sajtu, neke od njih sami kontrolišemo (prve strane), a neke kontrolišu druge organizacije (treće strane).

Tehnologije koje koristimo uključuju (ali se ne ograničavaju) na kolačiće i skripte. Neke od njih su neophodne za funkcionisanje ovog veb sajta i za naše razumevanje vašeg korišćenja veb sajta. Takođe, koristimo te tehnologije u marketinške i druge svrhe, kao što je opisano dole.

Korišćenje kolačića omogućava neke funkcionalnosti našeg sajta, kao i vaše bolje korisničko iskustvo. U cilju pružanja bolje korisničke usluge, naš sajt koristi određene eksterne skripte kao što su Google Analytics, Facebook Pixel, MailChimp i slično, koje mogu prikupljati neke od vaših ličnih podataka. Sa kolačićima koje koristi naš Servis možete se bliže upoznati na sledećem linku.

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više