je
Saznaj više

Testovi iz fizičke hemije

Uradi test iz fizičke hemije. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast fizička hemija. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Pri α (alfa) radioaktivnom raspadu emituje se:

2. Koji od navedenih izraza predstavlja izraz za brzinu reakcije A + B → C?

3. Koliko puta se poveća brzina reakcije 2A + B → C + D ako se koncentracije komponenti A i B povećaju dva puta?

4. Neka supstanca ima tačku ključanja na 1633 K. Izražena u stepenima Celzijusa ona iznosi:

5. Koji od sledećih molekula ima električni dipol?

6. Najmanji broj komponenti kojim se može opisati sistem CaO(s) + CO2(g) ⇔ CaCO3(s) iznosi:

7. Neka je A razblaženi rastvor NaCl a B razblaženi rastvor Na2SO4 i neka su njihove molarne koncentracije jednake. Koje je od navedenih tvrđenja tačno?

8. 1 mol elektrona ima nelektrisanje (u kulonima) od: (1e = 1.602 x 10-19 C)

9. Struja od 1A koja protiče isto vreme kroz rastvore 1mol/dm3 Olovo (II) sulfata i 1mol/dm3 srebro (I) nitrata će izdvojiti (u gramima): (Ar( Pb)=207,2; Ar(Ag) = 107,8)

10. Pri povećanju zapremine idealnog gasa dva puta, na konstantnoj temperaturi, pritisak se:

11. Za reakciju 2A+B=C brzina nestajanja komponente A je:

12. Konstanta brzine reakcije prvog reda ima dimenzije:

13. Rastvor sa apsorbancijom 1 u odnosu na rastvor sa apsorbancijom 0,5:

14. Izračunati maksimalnu masu srebra (Ar (Ag) = 107,87) koja se za pola sata može izdvojiti na katodi, propuštanjem struje jačine 6 A kroz rastvor srebro-nitrata.

15. Odrediti broj stepeni slobode u jednokomponentnom trofaznom sistemu.

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više