je
Saznaj više

Testovi iz hemije

Uradi test iz hemije. Testiraj znanje i proveri koliko dobro poznaješ oblast hemija. Test znanja sadrži 15 pitanja.

1. Koliko mililitara rastvora sumporne kiseline koji sadrži 0.6 mola u 1 dm3 može da se pripremi od 22.5 ml rastvora koncentracije 2 x 103 mmol/dm3?

2. Vodonik i sumpor se jedine u odnosu 1:16. Koliko se grama sumpor-vodonika dobija iz 8 grama vodonika i 8 grama sumpora:

3. Molekulska formula cis-1-metil-4-izoprilcikloheksana je:

4. Koliko sekundarnih ugljenikovih atoma sadrži 2-metil-4-etilheptan?

5. 33.6 g alkena (normalnog ugljovodoničnog niza, sa dvostrukom vezom između drugog i trećeg ugljenikovog atoma) vezuje 64 g broma. Naziv tog alkena je:

6. Koliko je potrebno grama serina za građenje 25.2 g seril-fenilalanina?

7. Koliko nastaje grama bakar(I)-oksida u reakciji Fehling-ovog reagensa sa 0.2 mola glukoze?

8. Reakcijom etanola sa karboksilnom kiselinom nastaje:

9. Oksidacijom sekundarnih alkohola nastaju:

10. Proces sjedinjavanja dve ili više čistih supstanci u jednu, pri čemu nastaje supstanca sa novim osobinama čiji je količinski sastav stalan i tačno određen, je:

11. Od navedenih jedinjenja etar je:

12. Element čiji je hemijski simbol Co spada u:

13. Na raspolaganju su vodeni rastvori srebro–nitrata i kalcijum–nitrata. Ta dva rastvora se najlakše mogu razlikovati na osnovu:

14. Izračunati (u procentima) u kom jedinjenju ima manje ugljenika:

15. Zapremina od 150 ml jednaka je:

Nastavkom korišćenja sajta smatramo da prihvataš korišćenje kolačića. Saznaj više